NAPOMENA. Za sve rezervacije putem Web sajta odobravamo popust od 20%. Rezervišite ovdje.
Ova ponuda vazi za rezervacije ostvarene do 01.06.2014. 

banner0

Uslovi

Renault rent a car daje korisniku na korišćenje vozilo koje je registrovano i tehnički ispravno za vožnju. Korisnik se svojim potpisom saglasio sa odredbama ovog ugovora i cjenovnikom koji čini sastavni dio ugovora i saglasan je:

-Da iznajmljeno vozilo nakon isteka ugovorenog vremena najma vrati u mjesto i u roku utvrđenim ovim ugovorom odnosno i ranije na zahtjev Renault rent a car-a.
-Da u slučaju nastanka kvara na iznajmljenom vozilu o tome odmah obavijesti Renault rent a car agenciju i slijedi njegove instrukcije
-Da će za eventualno produženje roka najma vozila tražiti saglasnost najmanje 24 sata prije isteka ugovorenog najma.
-Da će iznajmljeno vozilo koristiti isključivo za sopstvene potrebe i da će vozilom upravljati samo on ili drugo lice koje je navedeno u ugovoru.
-Da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (vršenje krivičnih djela,carinskih i drugih prekršaja i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača,prevoz ili vuču  drugih vozila ili prikolica.
-Da iznajmljeno vozilo neće voziti pod dejstvom alkohola i narkotika ili drugih opojnih sredstava.
-Da iznajmljenim vozilom neće preći državnu granicu bez saglasnosti Renault rent a car-a.

Korisnik je dužan na ime garancije za uredno vraćanje vozila:
-Da uplati nivčani depozit u iznosu koji je odredio Renault rent a car.
-Da deponuje sredstva platnim karticama koje prihvata Renault rent a car.
-Korisnik je dužan na ime najma vozila platiti :
-Iznos izračunate cijene za ugovoreni period najma,
-Cijenu potrošenog goriva ukoliko korisnik nije vratio.
-Oštećenje pneumatika alata i dokumenata po važećem cjenovniku Renault rent a car.
-Kašnjenje u vraćanju vozila više od 60minuta
-U slučaju gubljenja ključeva ili saobraćajne dozvole ili ne vraćanja istih iz bilo kojih razloga korisnik je dužan na ime nadoknade štete platiti iznos od 500 €.
-Za vrijeme trajanja zakupa Renault rent a car ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima od strane korisnika niti nadoknađuje troškove eventualne opravke guma,putarine i slično.
-Ukoliko je bilo koji kvar na vozilu nastao zbog nepažnje korisnika,ili nepravilne upotrebe vozila korisnik je dužan nadoknaditi sve troškove izvršene opravke.
-Sva oštećenja na vozilu koja se utvrde prilikom vraćanja vozila od strane korisnika a koja nijesu bila konstatovana prilikom predaje vozila u najam smatraće se da su nastala u toku trajanja najma i za njih će biti odgovoran korisnik.
-U slučaju saobraćajnog udesa havarije ili bilo kakve tehničke neispravnosti vozila korisnik ne smije napuštati vozilo i dužan je o tome odmah obavijestiti pretstavnika Renault rent a car-a a u slučaju saobraćajnog udesa dužan je i da sačeka predstavnike policije i da obezbijedi njihov zapisnik.
-Korisnik je takođe dužan da vozilo o svom trošku dopremi u servis Renault rent a car-a.
-Ukoliko korisnik propusti neku od radnji iz ovog člana i zbog toga nastane šteta za Renault rent a car korisnik je dužan istu u punom iznosu nadoknaditi.
-Ukoliko dođe do krađe ili nestanka vozila iz bilo kog razloga korisnik je dužan da odmah o tome obavijesti Renault rent a car i policiju.
-Od policije dužan je obezbjediti zapisnik o prijavi nestanka vozila.
-Ukoliko dođe do krađe ili nestanka vozila iz bilo kog razloga korisnik je dužan Renault rent a car-u:
-Vratiti originalni ključ i saobraćajnu dozvolu od vozila
-Uručiti zapisnik policije o prijavi krađe ili nestanka vozila
-Ukoliko korisnik ne ispoštuje obaveze iz prethodnog uslova smatraće se materijalno odgovornim za krađu ili nestanak vozila i biće dužan Renault rent a car-u nadoknaditi štetu u punom iznosu cijene novog vozila.
-Korisnik potvrđuje da mu je poznato da iznajmljeno vozilo nije osigurano od štete pričinjene usled njegove upotrebe pod dejstvom alkohola opojnih droga i drugih opojnih sredstava,usled vožnje bez važeće vozačke dozvole kao i kada se u vozilu nalazilo više lica od broja registrovanih sjedišta
-U slučaju nastanka štete na vozilu krivicom korisnika ili u slučaju krađe ili nestanka vozila iz bilo kog razloga korisnik učestvuje u šteti u iznosu od 10% štete,odnosu iznosu od 10% cijene vozila
-Renault rent a car ne odgovara za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem portljaga ili robe koja se nalazila u ili na voziu kao i za štetu nastalu zbog zakašnjenja kod isporuke vozila ili kvara na vozilu za vrijeme korišćenja vozila
-U slučaju spora po ovom ugovoru ugovara se nadležnost suda u Podgorici.